كىنولور
سۉرۅتتۉ ىرلار
باشقا

ۅرۉشۉبۉزدۅكۉ كىنو ، كۅرمۅلۅر توردون جىينالدى . ەگەردە ۇقۇعۇبۇزعا زىيان سالدى دەپ قاراساڭىز ، بئز مەنەن جەكە بايلانىش جاساڭىز ، ۇباعىندا ۅچۉرۉپ بەرەبئز

| ۅۉرشتۉ قوشۇپ الۇۇ