كىنولور
سۉرۅتتۉ ىرلار
باشقا
جاڭى قوشۇلعانى
قىرعىزچا كىنولور داعدا كۅپ..
قازاقچاMTV داعدا كۅپ..
قىرعىزچا كۅرمۅلۅر داعدا كۅپ..

ۅرۉشۉبۉزدۅكۉ كىنو ، كۅرمۅلۅر توردون جىينالدى . ەگەردە ۇقۇعۇبۇزعا زىيان سالدى دەپ قاراساڭىز ، بئز مەنەن جەكە بايلانىش جاساڭىز ، ۇباعىندا ۅچۉرۉپ بەرەبئز

| ۅۉرشتۉ قوشۇپ الۇۇ